Brukernavn:  Passord:  
Logg inn

Reglement

REGLEMENT FOR BRYGGER

OG KLUBBHUS

§ 1

Båtplasser og rom tildeles av styret. Fremleie og bytte av båtplasser ekspederes av bryggeformannen. Ansiennitetsprinsippet skal følges.

Et medlem kan ikke bruke annen båtplass enn den han er anvist. Tvister avgjøres av styret.

Alle båter skal være registrert og minst ha  ansvarsforsikring.

 

§ 2

Bryggene, klubbhus eller slipp skal ikke benyttes som lagringssted for joller, båtinventar eller annet utstyr, unntatt er foreningens båter og joller.

Sykler og mopeder skal settes på anvist plass. All kjøring er forbudt på bryggene.

 

§ 3

Foreningens 5-tonns kran, høytrykkspyler og slipputstyr  står til disposisjon for medlemmene.

Etter avtale med styre eller bryggekomité kan også ikke-medlemmer benytte kran og slipp forutsatt at et medlem er tilstede og at medlemmet er ansvarlig for bruken og betaling av kranleie. Det skal kreves dokumentasjon for at båten minst er ansvarsforsikret. Medlemmer har fortrinnsrett til bruk av kran og slipp.

For bruk av kran og høytrykkspyler betales en leie som hvert år fastsettes av årsmøtet.

Kran og slipputstyr skal kun betjenes av kvalifisert kranfører. Kvalifisert kan man bli etter instruksjon og veiledning av styre eller bryggekomité. Bryggekomiteen fører liste over kvalifiserte kranførere.

Før slippsetting skal kranlisten i klubbhuset fylles ut. Det er ikke anledning til å benytte kranen hvis medlemmet ikke har kvittert for at båten tåler kranbruken og at kranen blir betjent av kvalifisert kranfører.

Arbeid som utføres under slipping skal gjennomføres uten unødig opphold og bør normalt ikke ta mer enn 3 dager. Dårlig vær kan forlenge denne frist.

Kran- og slipputstyr skal behandles forsiktig. Ved stoffing og maling skal stroppene tas bort. Feil og skader må straks meldes til bryggekomite eller styre.

Etter bruk skal åket sjakles fra og kroken kjøres opp. Slippen skal være ryddet og spylt ren for neste slippsetting. Det er ikke tillatt å dumpe avfall og skrot fra slippen eller bryggeanlegg.

All bruk av kran og slipputstyr foregår på eget ansvar. Kranen løfter maksimalt 5 tonn.

Kontroller spesielt stroppene før løft. Er de skadet, må de ikke brukes. Meld straks fra til bryggekomite eller styre om slik skade.

Det skal minst være 2 personer til stede når kranen betjenes.

Årlig vedlikehold og nødvendig sertifisering utføres av autorisert firma.

 

§ 4

Stell av båter må ikke utføres slik at brygger, hus eller andre båter blir tilsølt. Oppussing av båter bør foretas annet sted.

 

§ 5

Hver båteier skal sørge for at hans båt er forsvarlig fortøyd med 4 fortøyninger som er belastet, og at det er hengt ut et tilstrekkelig antall fendere, minimum 4 stykker.

Enhver båteier er ansvarlig for skade hans båt gjør på andre båter ved anlegget.

Hvis en båt gjør skade på bryggeanlegget, kan eier gjøres ansvarlig hvis skaden skyldes dårlige fortøyninger eller uaktsom opptreden.

 

§ 6

Med jolle menes liten båt med største lengde 10 fot (3,05 m). Joller legges ved jolleplasser.

Båter med største lengde inntil 27 fot (8,25 m) og største bredde 9,5 fot (2,85 m) vil få anvist plass langs brygge fra porten ut til klubbhuset og på nordsiden av søndre brygge innenfor slippen.

Båter med største lengde inntil 32 fot (9,75 m) og største bredde 10 fot (3,05 m) anvises plass på østsiden av klubbhuset og på sørsiden av søndre brygge.

Båter med største lengde 32 fot (9,75 m) og mer, legges ved store båtplasser på nordsiden av søndre brygge.

Styret fordeler båtplassene i samarbeid med bryggeformannen.

Et medlem med båtplassbrev som ikke skal benytte båtplassen, evt fordi båten er solgt, må melde fra til foreningen på det årlige spørreskjemaet eller snarest mulig direkte til bryggeformannen eller styret, slik at plassen kan leies ut og behovet for vakter og dugnadsdeltagere fylles. Hvis slik melding ikke gis, vil medlemmet bli pålagt å delta i vaktordning og dugnad, samt å betale til foreningen differensen mellom fremleieplassavgift og båtplassavgift.

Et medlem med båtplassbrev som bytter til mindre båt kan pålegges å flytte til en mindre båtplass hvis foreningen trenger båtplassen til utleie for større båt. Slik utleie foregår kun for ett år om gangen, og båteieren vil ved bytte tilbake til større båt få igjen sin opprinnelige båtplass.

 

§ 7

Medlem som ikke har hatt båt ved anlegget de siste 2 årene, eller selger sitt båtplassbrev, mister retten til bod. Bare breveiere kan disponere bod.

 

§ 8

Ethvert medlem som har båt eller jolle ved foreningens bryggeanlegg er forpliktet til å gå de vakter og delta i de dugnader som til enhver tid bestemmes av styret.

Dugnadene bekjentgjøres ved oppslag på bryggeanlegget og ved annonsering i lokalpressen.

Medlem som uteblir fra vakt eller ikke deltar i dugnad, blir ilagt vaktgebyr eller dugnadsavgift bestemt av årsmøtet.

 

§ 9

Medlemmer som har båt ved bryggeanlegget om vinteren, har anledning til å koble seg til landstrøm.

Innenfor den begrensning som ligger i størrelsen på sikringskursene, fastsettes det et maksimalt forbruk per vinterstrøm-leietager, avhengig av hvor mange som ønsker vinterstrøm.

Hver leier avtaler med bryggeformannen et maksimalt forbruk og betaler etter det. Hvis det ved kontroll viser seg at forbruket er større enn avtalt, må det betales etter dette for hele vintersesongen. I tillegg skal det betales et straffegebyr på kr 300.

Bruk av elektroverktøy og ladning av batterier er gratis hele året, men kablene skal fjernes fra bryggen etter bruk, senest etter 3 dager.

 

               §10

Bare medlemmer kan ha båt i anlegget. Et medlem i foreningen kan etter avtale med bryggeformann eller styret la et ikke-medlem benytte sin båtplass for inntil 14 dager. Medlemmet skal i tilfelle være ansvarlig for bruken og for å gi nødvendig informasjon om reglementet som gjelder for bruken av anlegget. Foreningen tilbyr ikke gjesteplasser.