Brukernavn:  Passord:  
Logg inn

Vedtekter

§ 1

Ulabrand Båtforening er en ideell og frivillig organisasjon hvis formål er:

1. Å fremme interessen for båtliv

2. Å utbre kunnskap om fritidsaktivitet på sjøen
3. Å arbeide for sikkerhet til sjøs
4. Å skaffe medlemmene gode, sikre og rimelige båtplasser
5. Å skape et godt miljø og samhold om ivaretakelsen av foreningens eiendo
m

 

§ 2

Nye medlemmer kan opptas etter skriftlig søknad til styret. Søknaden må være anbefalt av to av foreningens medlemmer. Utmelding av foreningen må skje skriftlig. Spørreskjema som er innlevert til foreningen er bindene for sesongen.

 

§3


1. Styret utsteder båtplassbrev. Brevet utstedes på navn og nummereres, og sikrer eieren båtplass ved bryggeanlegget. Båtplassbrev selges til medlemmer etter ansiennitet.
Et medlem kan ikke fritt selge sitt båtplassbrev. Det skal innløses av foreningen med det beløp som er fastsatt av årsmøtet for det året båtplassbrevet blir sagt opp, men beløpet utbetales ikke før foreningen har solgt brevet videre.

2. Et medlem kan ikke inneha mer enn ett båtplassbrev.

3. Etter søknad skal båtplassbrev og bod overføres til ektefelle eller slekting i rett opp- eller nedstigende linje etter at medlemskap er tegnet.

4. Medlem med båtplassbrev kan ikke selv leie ut sin båtplass. Medlem som ikke skal benytte sin båtplass selv, må meddele dette i det spørreskjema som hver vår sendes ut til medlemmene, eller så snart som mulig. Foreningen vil så leie ut båtplassen. Leietager må være medlem av foreningen.

5. Medlemskontingent, båtplassbrevets verdi, avgifter for båtplasser og boder, samt leie for bruk av kran, vaktgebyr, dugnadsavgift, nøkkelgebyr, fakturagebyr og purregebyr fastsettes hvert år på årsmøtet med alminnelig flertall.

6. Medlem som ikke betaler kontingent/avgifter innen betalingsfristen, vil få purring på det forfalte beløp med tillegg av et purregebyr. Er beløpet ikke betalt etter to purringer, vil medlemmet miste sitt medlemskap i foreningen.
Styret kan gjøre unntak i spesielle tilfeller.

7. Medlemmer som ikke etterkommer pålegg fra styret, og som ved sin atferd påfører foreningen og dens medlemmer skade eller sjenanse, kan av styret ekskluderes. Røyking i foreningens lokaler regnes som å være til sjenanse for medlemmene.

Det er heller ikke lov til å ha dyr i klubbhuset.


Skriftlig varsel om eksklusjon gis av styret med 14 dagers frist for å avgi uttalelse.
Vedtak om eksklusjon kan innankes for årsmøtet innen 10 dager etter at medlemmet er gjort kjent med det, og vedtaket gis da oppsettende virkning.

8. Medlem som mister sitt medlemskap etter pkt 6 eller 7, og som har båtplassbrev, må selge dette etter lovenes §3, pkt 1. Eventuell skyldig kontingent/avgifter vil bli fratrukket i oppgjøret.

 

§ 4


Foreningens styre består av 5 – fem medlemmer med 2 – to varamedlemmer
Formann og kasserer er på valg hvert år. Resten av styret velges for 2 år.
Styret består av leder, kasserer, sekretær,  to styremedlemmer og vararepresentant for styremedlemmene. 
Styret er beslutningsdyktig når minimum 3 stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme

 

§ 5


Styrets myndighet og plikter er:

1. Å fremme foreningens fremgang og trivsel
2. Å ivareta foreningens økonomi, føre forsvarlige regnskaper og påse at protokollen inneholder alle vedtak og referater fra styre- og årsmøter.
3. Å representere foreningen utad.

 

§ 6


På årsmøtet velges følgende komiteer:

1. Bryggekomité med 4 medlemmer. Komiteens formann har møteplikt på foreningens styremøter (med tale-men      ikke stemmerett)
3. Valgkomite med 2 medlemmer.

 

§ 7


Årsmøtet avholdes i februar måned. Årsmøtet innkalles ved skriftlig innkalling til det enkelte medlem senest 7 dager før møtedato.

Følgende saker skal fremmes og behandles:
1. Årsberetning fra styret og komiteer.
2. Regnskap i revidert stand.
3. Innkomne forslag.
4. Valg på
    formann
    kasserer
    uttredende styremedlemmer
    varamenn til styret
    komitemedlemmer med formenn
    revisor og varamann

5. Budsjett for kommende regnskapsår.
6. Fastsettelse av båtplassbrevenes verdi  og kontingenter og avgifter for kommende år.

Forslag til årsmøtet sendes styret pr post eller E-post senest 7 dager før årsmøtet. Forslag om endring av foreningens lover må være styret ihende senest ved utløpet av desember måned.

Lovendringsforslag meddeles medlemmene samtidig med årsmøteinnkalling.

 

§ 8


Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 registrerte medlemmer er til stede. Lovendringsvedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Avstemmingen skjer skriftlig. Andre vedtak avgjøres ved alminnelig flertall.

 

Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Hvert medlem kan møte med 1 fullmakt på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn 1 medlem.

 

§ 9


Styret skal når det finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer med 14 dagers varsel og med opplysninger om hvilke saker som står på dagsorden.

 

§ 10


For bruk av foreningens brygger, slipp, klubbhus og boder, henvises til særskilt reglement.

 

§ 11


Foreningen kan oppløses hvis minst 2/3 av foreningens medlemmer, personlig eller ved fullmakt, stemmer for det. Ifall oppløsning besluttes, skal foreningens mulige aktiva overlates til beste for båtlivet etter årsmøtets bestemmelse.

Årsmøtet som beslutter oppløsningen velger et avviklingsstyre bestående av 3 personer.